Vedtægter i Esbjerg Firmaidræt

§1: Navn

Foreningens navn er: Esbjerg Firmaidræt. Signatur: EFI. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§2: Formål

Foreningens formål er, at fremme interessen for idræt og motion, at etablere fritidsvirksomhed for unge under 25 år, at drive foreningens idrætshaller og det i hallerne værende cafeteria, evt. ved forpagter, samt i øvrigt at varetage medlemmernes idrætslige interesser.

§3: Organisation

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og er undergivet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og bestemmelser.

§4: Medlemskab

Som medlem af EFI kan bestyrelsen optage enhver, som ønsker at dyrke idræt i EFI.

§5: Deltagelse i stævner m.v.

Retningslinier for deltagelse i stævner og turneringer fastsættes af de respektive idrætsudvalg. I Idrætsgrene, hvor der ikke er nedsat et udvalg, fastsættes retningslinierne af bestyrelsen.

§6: Optagelse

Ansøgning om optagelse, skal for klubbens vedkommende være skriftlig og bilagt et eksemplar af foreningens love, samt en liste med bestyrelsen og medlemmernes navne. Nye klubber skal ved optagelse betale et gebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§7: Medlemsforpligtelser

Foreningens klubber/medlemmer, er underkastet de af foreningens organer vedtagne love og trufne afgørelser, idet dog de enkelte klubbers interne forhold er foreningen uvedkommende.

§8:

Det påhviler klubberne forud at give foreningen underretning om arrangementer med klubber, der ikke er tilsluttet DFIF.

§9:

Aftaler med andre idrætsorganisationer, der er truffet af foreningen eller af DFIF, må nøje overholdes af klubberne. Overtrædelse af sådanne aftaler kan medføre udelukkelse fra deltagelse i foreningens eller DFIFs arrangementer.

§10:

Det ophviler klubberne hvert år at fremsende indberetning til foreningen, efter bestyrelsens anvisning, herunder medlemstal og en liste med alle medlemmernes navne, fødselsår og dag, samt deltagelse i de forskellige idrætsgrene, bestyrelsesforhold m.v. Ændringer i bestyrelsens sammensætning skal omgående meddeles til foreningens kontor.

§11:

Såfremt en klub på brevpapir o.l. anfører at den er medlem af Esbjerg Firmaidræt, skal der anføres "under DFIF".

§11a: Våbenpåtegning

Stk. 1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til at bære et våben.

Stk. 2. En våbenpåtegning bortfalder, når en skytte ikke er aktiv. - Aktiv er man, når man er medlem af Esbjerg Firmaidræt og har været til skydning mindst 10 uger i en sæson (Godkendt af generalforsamlingen den 28.04.97).

§12: Kontingent

Kontingentet fastsættes, med de nedenfor nævnte indskrænkninger, af generalforsamlingen. I tilfælde af afvigelser fra det fastsatte årskontingent (dvs. hvis en person ikke er medlem et helt kalenderår), er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte dette. Et medlem kan ikke i to på hinanden følgende år betale mindre end fuldt kontingent. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemmer under 16 år.

§13: Restance

Ved restance kan bestyrelsen udelukke en klub/medlem fra deltagelse i foreningens arrangementer. Klubber/medlemmer, der er slettet på grund af restance, manglende indberetning eller lign, skal for at kunne optages påny, betale gl.gæld, nyt kontingent samt et ekstragebyr fastsat af generalforsamlingen.

§14: Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af et år.

§15: Ledelsen

Foreningens opgaver varetages af følgende organer:

a. generalforsamlingen

b. bestyrelsen

c. idrætsudvalgene

d. haludvalget

e. øvrige udvalg

§16: Generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance. Kun medlemmer, der har været medlem af EFI de sidste 30 dage før generalforsamlingen, har adgang til mødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Æresmedlemmer kan under stemmeret overvære generalforsamlingen. Bestyrelsen kan endvidre invitere repræsentanter for myndigheder, idrætslige, faglige organisationer eller lign. til at overvære generalforsamlingen.

§17:

Til EFIs bestyrelse og udvalg kan kun vælges medlemmer af EFI.

§18:

Alle sager afgøres ved alm. stemmeflertal, når andet ikke er lovmæssigt bestemt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer, når generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til lovene, kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

§19:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af marts måned og indkaldeles ved rundskrivelse til kontaktpersonerne og bekendtgøres i mindst et lokalt dagblad/ugeblad, senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§20:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af den af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter:

1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer

2. a. Valg af dirigent

b. Valg af stemmetæller

3. a. Beretning fra bestyrelsen

b. Beretning fra idrætsudvalgene

c. Beretning fra haludvalget

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Behandling af budgetforslag

7. Valg

a. Til EFI's bestyrelse

b. Til idrætsudvalgene

c. Til haludvalget

d. Medlemmer til udvalgene

8. Eventuelt

§21:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter krav herom, bilagt dagsorden.

§22:

EFIs bestyrelse består af formand, kasserer og formændene for idrætsudvalgene. Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen den daglige ledelse af foreningen, og den udøvende myndighed overfor samtlige organer som omfattes af foreningens virksomhed. Bestyrelsen fordeler selv sine arbejdsopgaver. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

Hvert medlem vælges særskilt og valget gælder for 2 år. Ved vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv, indtil førstkommende generalforsamling.

§23:

Bestyrelsen fastsættes selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder. Bestyrelsen ansætter evt. lønnet medhjælp til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen vedtager foreningens fælles reglement. Foreningens formand har ret til at deltage i alle udvalgsmøder.

§24:

Bestyrelsen har bemyndigelse til at optage lån og til at pantsætte og afhærde ejendom. Ved optagelse af lån, samt ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kan organisationen kun forpligtiges ved underskrift af den samlede bestyrelse. Låneoptagelse er betinget af accept af Esbjerg Kommune. Bestyrelsen kan meddele såvel ene- og fællesprokura over for banker og pengeinstitutter.

Hverken de foreningen tilsluttede klubber/medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen, idrætsafdelingen eller øvrige udvalg, hæfter personlig for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

§25: Idrætsafdelingen

Idrætsudvalgene varetager under ansvar overfor bestyrelsen idrætsaktiviteterne. Idrætsudvalgene består af en formand for hver idrætsgren og et antal medlemmer. Valg som formand er gældende for 2 år. Det tilstræbes at der er lige mange formænd på hvert år. Valg som medlem af et idrætsudvalg er gældende for 1 år.

§26:

Driften af EFI-hallerne ledes af haludvalget, som består af 1 formand, valgt af og blandt bestyrelsens medlemmer, samt to udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år. Bestemmelser for haludvalgets opgaver og beføjelser er indeholdt i særlige bestemmelser.

§27: Udvalg

Til løsning af særlige opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer unden for bestyrelsen. Udvalgets beføjelser fastsættes af det organ, der nedsætter det pågældende udvalg.

§28:

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Kontoret er ansvarlig overfor bestyrelsen, fører foreningens regnskaber.

§29:

Revision af EFIs regnskaber foretages af en registreret revisor. EFIs revisor udarbejder hvert år, i samarbejde med EFIs bestyrelse og kontor, et forslag til årsbudget til godkendelse af generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§30:

Foreningen har 3 emblemer, EFIs æresmedlem, EFIs hædersemblem og EFIs bestyrelsesemblem. Æresemblemet kan, efter enstemmig beslutning af bestyrelsen, tildeles personer som foreningen ønsker at vise særlig fortjent opmærksomhed. Samtidig med æresemblemet, erholder modtageren et æresbrev, hvori udmærkelsen bevidnes af foreningen, indehavere af æresemblemet betragtes som foreningens æresmedlemmer, og har som sådan ret til at overvære alle foreningens arrangementer m.v. EFIs hædersemblem er indstiftet i 1977, og kan tildeles personer, som EFI ønsker at vise hæder for aktiv og langvarig gerning til gavn for firmaidrætten i Esbjerg. Emblemet tildeles normalt først efter 10 års gerning. Indstillingen skal ske gennem en af EFIs klubber, gennem et af EFIs permanente udvalg eller ved et medlem af EFIs bestyrelse. Det kræver, at et flertal af bestyrelsen stemmer for tildelingen. Overrækkelse af hædersemblem bør ske ved en generalforsamling evt. ved en anden repræsentativ EFI forsamling - overrækkelsen kan også ske ved et klubjubilæum eller lign.

§31: Lovændring

Ændring af foreningens love kan kun finde sted når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

§32: Eksklusion

Eksklusion af den klub/medlem af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

§33: Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i samme anledning. Til vedtagelse af en sådan beslutning kræves af mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. Generalforsamlingen afgør til hvilken godkendt almen velgørende eller almennyttig institution foreningens ejendele skal tilfalde, når evt. gæld er betalt. Intet medlem kan få personlig andel i foreningens ejendele.

Vedtaget på repræsentantsskabsmøde 18. marts 1958 med senere ændringer.