Vedtægter i Esbjerg Firmaidræt

§1. Navn:

Foreningens navn er: Esbjerg Firmaidræt. Signatur: EFI. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§2. Formål:

Foreningens formål er, at fremme interessen for idræt og motion, at etablere fritidsvirksomhed for unge under 25 år, og drive det i EFI-Hallernes værende cafeteria, evt. ved forpagter, samt i øvrigt at varetage medlemmernes idrætslige interesser.

§3. Organisation:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og er undergivet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og bestemmelser.

§4. Medlemskab:

Som medlem af EFI kan bestyrelsen optage enhver, som ønsker at dyrke idræt i EFI.

§5. Medlemspligter:

Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.
Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§6. Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen med 14 dages varsel til udgangen af kontingentperioden.
Eventuelle restancer med foreningen skal i samme forbindelse afvikles.

§7. Deltagelse i stævner m.v.:

Retningslinjer for deltagelse i stævner og turneringer fastsættes af de respektive idrætsudvalg og foreligges bestyrelse til information. I idrætsgrene, hvor der ikke er nedsat et udvalg, fastsættes retningslinjerne i bestyrelsen,

§8. Våbenpåtegning:

Stk. 1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til at bære et våben.

Stk. 2. En våbenpåtegning bortfalder, når en skytte ikke er aktiv. - Aktiv er man, når man er medlem af Esbjerg Firmaidræt og har været til skydning mindst 10 uger i en sæson
(Godkendt af generalforsamlingen den 28.04.97).

§9. Kontingent:

Bestyrelsen fastsætter kontingent for alle medlemmer i samarbejde med udvalgene.

Aftaler med andre idrætsorganisationer, der er truffet af foreningen eller af DFIF, må nøje overholdes af klubberne. Overtrædelse af sådanne aftaler kan medføre udelukkelse fra deltagelse i foreningens eller DFIFs arrangementer.

§10. Ledelse:

Foreningens opgaver varetages af følgende personer:

a. Generalforsamlingen

b. Bestyrelsen

c. Idrætsudvalgene

d. Øvrige udvalg

§11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance.
Kun medlemmer, der har været medlem af EFI de sidste 30 dage før generalforsamlingen, har adgang til mødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Æresmedlemmer kan under stemmeret overvære generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan endvidere invitere repræsentanter for myndigheder, idrætslige, faglige organisationer eller lign. til at overvære generalforsamlingen.

§12:

Til EFI's bestyrelse og udvalg kan kun vælges medlemmer af EFI.

§13: 

Alle sager afgøres ved alm. stemmeflertal, når andet ikke er lovmæssigt bestemt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer, når generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til lovene, kan komme til afstemning på generalforsamlingen.

§14:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af marts måned og bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§15:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af den af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter:

1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer
2. a. Valg af dirigent
    b. Valg af stemmetæller
3. a. Beretning fra bestyrelsen
    b. Beretning fra idrætsudvalgene
4. Forelæggelse af reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Behandling af budgetforslag
7. Valg i henhold til vedtægterne
8. Eventuelt

§16:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter krav herom, bilagt dagsorden.

§17:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 personer.

På lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges kasseren og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen den daglige ledelse af foreningen, og den udøvende myndighed overfor samtlige organer samt omfattes af foreningens virksomhed.
Bestyrelsen fordeler selv sine arbejdsopgaver.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.
Hvert medlem vælges særskilt og valget gælder for 2 år.
Ved vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv, indtil førstkommende generalforsamling.
Herudover vælges der en revisor og revisor suppleant.
Valgene gælder for 2 år.

§18:

Bestyrelsen fastsættes selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder.
Bestyrelsen ansætter evt. lønnet medhjælp til løsning af særlige opgaver.
Bestyrelsen vedtager foreningens fælles reglement.
Foreningens formand har ret til at deltage i alle udvalgsmøder.

§19. Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden.
Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formanden og kasseren.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at optage lån.
Ved optagelse af lån, samt ved køb, salg kan organisationen kun forpligtiges ved underskrift af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele såvel ene- og fællesprokura overfor banker og pengeinstitutter. Hverken de foreningens tilsluttede medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen, idrætsafdelingen eller øvrige udvalg, hæfter personlig for foreningens forpligtelser, overfor tredjemand.

§20. Idrætsafdelingen:

Idrætsudvalgene varetager under ansvar overfor bestyrelsen idrætsaktiviteterne.
Idrætsudvalgene består af en formand for hver idrætsgren og et antal medlemmer.
Valg som formand er gældende for 2 år. Det tilstræbes at der er lige mange formænd på valg hvert år.
Valg som medlem af et idrætsudvalg er gældende for 1 år.

§21. Udvalg:

Til løsning af særlige opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen.
Udvalgets beføjelser fastsættes af det organ, der nedsætter det pågældende udvalg og godkendes af bestyrelsen.

§22. Økonomi:

Esbjerg Firmaidræts regnskab går fra 1.1 - 31.12.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Kontoret der er ansvarlig overfor bestyrelsen, fører foreningens regnskaber. Foreningens midler skal være placeret i et pengeinstitut.
Regnskabet skal være udarbejdet før generalforsamlingen

§23. Doping:

Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser godkendt af Dansk Firmaidrætsforbund. 
Foreningens medlemmer er forpligtede til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

§24. Børneattest:

Foreningen indhenter børneattester af de ansatte, ledere eller andre der er beskæftigede i foreningen, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år.

§25. Foreningens hæderstegn:

Foreningen har 3 emblemer, EFI's æresmedlem, EFI's hædersemblem og EFI's bestyrelsesemblem.
Æresemblemet kan, efter enstemmig beslutning af bestyrelsen, tildeles personer som foreningen ønsker at vise særlig fortjent opmærksomhed. Samtidig med æresemblemet, erholder modtageren et æresbrev, hvori udmærkelsen bevidnes af foreningen, indehavere af æresemblemet betragtes som foreningens æresmedlemmer, og har som sådan ret til at overvære alle foreningens arrangementer m.v. EFI's hædersemblem er indstiftet i 1977, og kan tildeles personer, som EFI ønsker at vise hæder for aktiv og langvarig gerning til gavn for firmaidrætten i Esbjerg. Emblemet tildeles normalt først efter 10 års gerning. Indstillingen skal ske gennem en af EFIs klubber, gennem et af EFIs permanente udvalg eller ved et medlem af EFIs bestyrelse. Det kræver, at et flertal af bestyrelsen stemmer for tildelingen.

§26. Lovændring:

Ændring af foreningens love kan kun finde sted når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

§27: Eksklusion:

Eksklusion af et medlem af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

§28. Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes i samme anledning. Til vedtagelse af en sådan beslutning kræves af mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. Generalforsamlingen afgør til hvilken godkendt almen velgørende eller almennyttig institution foreningens ejendele skal tilfalde, når evt. gæld er betalt.
Intet medlem kan få personlig andel i foreningens ejendele.

Vedtaget på repræsentantsskabsmøde 18. marts 1958 med senere ændringer.